Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie


Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties vanuit Van de Weijer. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Van de Weijer kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 3. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Van de Weijer gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 7. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Van de Weijer is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 8. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Van de Weijer of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Van de Weijer niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 9. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Van de Weijer mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 10. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per bezorgdienst aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 11. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Van de Weijer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 12. Van de Weijer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 13. Van de Weijer is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 14. Van de Weijer is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Van de Weijer daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Van de Weijer op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 15. De winnaar van de prijs stemt er mee in dat hij/ zij met naam en toenaam en evt foto op passende wijze mag worden ingezet via diverse communicatiekanalen waar Van de Weijer gebruik van maakt ten behoeve van promotie. Dit geld tot twee weken na ontvangst van de prijs. 
 16. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 17. Antwoord op de prijsvraag/winactie kan persoonlijke naar de winkel in Geldrop of Veldhoven gebracht worden of worden gemaild naar marketing@vandeweijer.net. De winactie ‘oudste factuur’ loopt t/m zaterdag 29 september 2018. De woordzoeker winactie t/m maandag 1 oktober 2018.
 18. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u mailen naar marketing@vandeweijer.net.  Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Van de Weijer zal zo spoedig mogelijk reageren.
   

Vandeweijershop.nl wordt beoordeeld met een 8,9 uit 10 op basis van 1164 reviews

Aanmelding nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

* E-mailadres:

* Voornaam:

* Achternaam: